Kundregister

1. Personuppgiftsansvarige

Cash-In Consulting Oy Ab (se kontaktuppgifter)

  • Hemort: Vasa, Finland
  • FO-nummer: 0646115-8
  • Verksamhetsområde: inkasso-, ekonomiförvaltnings- och juridiska tjänster samt tillhörande mjukvaruproduktion

Cash-In Consulting fungerar som personuppgiftsansvarig för sitt eget kundregister. Inom bokförings-, reskontra-, fakturerings- och juridiska tjänster agerar Cash-In Consulting i huvudsak som personuppgiftsbiträde för sin kund, och kunden har det huvudsakliga ansvaret för den registrerades rättigheter.

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Som Cash-In Consultings dataskyddsombud fungerar Sebastian Sandvik.

Alla krav gällande den registrerades rättigheter ska undertecknas och skickas per post till

Cash-In Consulting Ab / Dataskyddsansvarige
Teirgatan 6
65350 Vasa, Finland

Mera information om den registrerades rättigheter finns under punkt 9.

Allmänna frågor om behandlingen av personuppgifter kan även skickas per e-post till dataskydd(at)cash-in.fi.

3. Behandlingens syfte och ändamål

Behandlingens syfte och ändamål är förverkligandet av de tjänster Cash-In Consulting erbjuder. Kundregistrets ändamål är att säkerställa att de avtalsenliga rättigheter och skyldigheter som Cash-In Consulting har mot sina kunder förverkligas.

Till den del kundregistret används för marknadsföring gentemot potentiella kunder är ändamålet upprätthållandet av Cash-In Consultings verksamhet och införskaffandet av nya kundförhållanden.

4. Personuppgiftskategorier

Inom kundregistret behandlas följande personuppgiftskategorier: namn, personbeteckning och/eller födelsetid, adress- och kontaktuppgifter, kundnummer, ekonomiska- och kredituppgifter, kundgrupp, identifikator för ekonomiförvaltningsprogram, användaruppgifter för online-kundtjänst, arbetsgivares uppgifter, verksamhetsområde och statistik om givna uppdrag. Dessutom sparas information som har uppkommit i samband med kommunikation med kunden.

Cash-In Consulting lagrar inte alla ovannämnda uppgifter i alla fall, utan endast de uppgifter som är eller kan vara nödvändiga för behandlingen av kundförhållandet i fråga används. Uppgifterna behandlas elektroniskt i Cash-In Consultings olika program för kundhantering samt för överföringar mellan Cash-In Consulting och eventuella övriga samarbetspartners som kunden har och där samarbetet kräver att Cash-In Consulting behandlar uppgifter i samförstånd med samarbetspartnern.

Cash-In Consulting kan undantagsvist behandla känsliga uppgifter, till den del dessa kan vara nödvändiga för skuldsaneringar, konkurser eller övriga processer där kundens sociala rättigheter ska säkerställas eller om Cash-In Consulting anser att uppgifterna är nödvändiga för att försvara egna eller tredje parts rättigheter i en rättsprocess.

5. Grund för behandlingen

Grunden för behandlingen av uppgifter i kundregistret är främst verkställigheten av det avtal som uppdragsgivarkunden har ingått med Cash-In Consulting. Behandlingen av kontaktpersonens uppgifter är grundad i de berättigade intressen som Cash-In Consulting har av att upprätthålla samarbetet med sin kund samt att påvisa vilka instruktioner kunden har gett samt hur Cash-In Consultings skyldigheter har uppfyllts. Det berättigade intresset avvägs gentemot riskerna, och anses vara speciellt starkt eftersom behandlingen av en kontaktperson uppgifter är nödvändiga för att kundförhållet ska fungera.

Viss tvingande lagstiftning, relaterade till bland annat bokföring, kräver att personuppgifter behandlas, bland annat då dessa blivit del av Cash-In Consultings bokföringsmaterial. Grunden för behandlingen är då uppfyllandet av Cash-In Consultings lagstadgade skyldigheter.

Samtycke är endast grund för behandlingen i enstaka fall. Den registrerade har en obegränsad rätt att dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen, varpå all behandling som baserar sig på endast samtycke avslutas. Tillbakatagande av samtycket påverkar inte behandlingen i vanliga fall, eftersom grunden oftast är en annan än samtycke.

6. Lagringstid

Cash-In Consulting sparar uppgifter om kunden tills att avtalet mellan parterna upphör. När avtalet upphör kan Cash-In Consulting ändå lagra uppgifter som behövs för att uppfylla lagstadgade krav, såsom de i inkassolagen, lagen om inkassotillstånd eller bokföringslagen.

Cash-In Consulting lagrar kundens kontaktpersons uppgifter så länge dessa är gällande, eller så länge som Cash-In Consulting behöver dessa för att dokumentera flödet av information eller för att försvara sig eller tredje part mot framställda yrkanden eller krav.

Om kundens kontaktperson begär att uppgifterna ska tas bort, raderar Cash-In Consulting alla uppgifter om kontaktpersonen som inte är nödvändiga för uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter, avtalsmässiga skyldigheter eller berättigade intressen.

7. Källor för insamling av uppgifter

Uppgifterna i registret har erhållits från kunden själv, kreditregister, befolkningsdatasystemet, handels- och företagsregister, postregister, tingsrätter och övriga domstolar och från utsökningsverken. Cash-In Consulting kan även införskaffa uppgifter från privata register i marknadsföringssyfte.

I fall där den registrerade visar sig vara synnerligen svår att kontakta med enbart uppgiftskällorna ovan kan Cash-In Consulting även använda sig av övriga, pålitliga källor,  såsom privata adress- och telefonregister eller utländska myndigheter.

8. Överföringar av personuppgifter

Uppgifter från kundregistret kan överföras till ombud, domstolar, myndigheter och till kreditregisterbolag, samt till andra samarbetspartners som kunden använder sig av enligt kundens instruktioner.

Cash-In Consulting överför inte regelmässigt uppgifter till mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om Cash-In Consulting i undantagsfall, såsom när en registrerad flyttar utanför EES-området, överför uppgifter till sådana mottagare säkerställs att mottagaren uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning.

9. Den registrerades rätt till tillgång och korrigering av uppgifter, samt begränsning och nekande till behandling

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas inom registret. Den registrerade har dessutom rätt att korrigera felaktiga uppgifter och har rätt att neka till behandling om grunden för behandlingen är ett offentligt intresse eller ett berättigat intresse hos Cash-In Consulting eller tredje part.

Alla begäranden om information eller övriga yrkanden på rättigheter ska göras via Cash-In Online -portalen eller skriftligen till adressen dataskydd(at)cash-in.fi.

Läs mer om rätten att få tillgång till uppgifterna

10. Automatiserat beslutsfattande

Cash-In Consulting använder sig inte av automatiserat beslutsfattande i behandlingen av personuppgifter.

11. Övervakande myndighet

Behandlingen av personuppgifter övervakas av Dataskyddsombudsmannens byrå, vilket är den myndighet i Finland som övervakar dataskyddsärenden. Dataskyddsombudsmannens byrå är övervakande myndighet även för Cash-Ins verksamhet utanför Finland. Den registrerade har rätt att framföra klagomål till den övervakande myndigheten.