Inkassoregister

1. Personuppgiftsansvarige

Cash-In Consulting Oy Ab (se kontaktuppgifter)

  • Hemort: Vasa, Finland
  • FO-nummer: 0646115-8
  • Verksamhetsområde: inkasso-, ekonomiförvaltnings- och juridiska tjänster samt tillhörande mjukvaruproduktion
  • Övervakning av inkassotillståndet: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Inom inkassotjänsterna fungerar Cash-In Consulting som personuppgiftsansvarig, men borgenären/uppdragsgivarkunden är även personuppgiftsansvarig för sitt eget kundregister. Cash-In Consultings ansvar för inkassoregistret börjar när åtgärderna som utgörs faller under inkassolagen eller penningtvättlagstiftningen, i praktiken oftast när ett uppdrag tas emot eller när ett första brev skickas.

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Som Cash-In Consultings dataskyddsombud fungerar Sebastian Sandvik.

Alla krav gällande den registrerades rättigheter ska undertecknas och skickas per post till

Cash-In Consulting Ab / Dataskyddsansvarige
Teirgatan 6
65350 Vasa, Finland

Mera information om den registrerades rättigheter finns under punkt 9.

Allmänna frågor om behandlingen av personuppgifter kan även skickas per e-post till dataskydd(at)cash-in.fi.

3. Behandlingens syfte och ändamål

Behandlingens syfte och ändamål är att säkra de fordringar och rättigheter som borgenären/uppdragsgivarkunden har gentemot gäldenären eller andra parter, samt att uppfylla de lagstadgade skyldigheter som hör till inkassoverksamheten och –tillståndet.

4. Personuppgiftskategorier

Inom inkassoregistret behandlas följande huvudsakliga personuppgiftskategorier: namn, personbeteckning och/eller födelsetid, adress- och kontaktuppgifter, modersmål, kundnummer, ekonomiska och kredituppgifter, företagskopplingar, uppgifter om fordran och indrivningen, uppgifter om insolvensförfarande och betalningsarrangemang samt användaruppgifter för online-kundtjänst. Dessutom sparas information som har uppkommit i samband med kommunikation med kunden.

Cash-In Consulting lagrar inte alla ovannämnda uppgifter i alla fall, utan endast de uppgifter som är eller kan vara nödvändiga för behandlingen av inkassofallet i fråga. Uppgifterna behandlas elektroniskt i Cash-In Consultings inkassoprogram samt för överföringar mellan Cash-In Consulting och uppdragsgivarkund, domstol, myndighet eller representant för gäldenären.

Cash-In Consulting kan undantagsvist behandla känsliga uppgifter, till den del dessa kan vara nödvändiga för skuldsaneringar, konkurser eller övriga processer där gäldenärens sociala rättigheter ska säkerställas eller om Cash-In Consulting anser att uppgifterna är nödvändiga för att försvara egna eller uppdragsgivarens rättigheter i en rättsprocess.

5. Grund för behandlingen

Grunden för behandlingen av uppgifter inom inkassoregistret är primärt uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter i Lag om indrivning av fordringar 1999/513 (främst 4 §, 4 a §, 4 b §, 10 § och 15 §, men även andra) samt Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet 1999/517 (främst 2 § och 10 §, men även andra).

Sekundära grunder är även den registrerades samtycke, eller Cash-In Consultings eller dess uppdragsgivarkunds berättigade intressen, till den del dessa inte utgör en risk för den registrerades rättigheter. När grunden är ett berättigat intresse gör Cash-In Consulting en intresseavvägning, så att riskerna för den registrerade inte är oskäligt stora i relation till intresset. Berättigat intresse är grund närmast när Cash-In Consulting misstänker att uppgifterna i fråga kan vara nödvändiga för att försvara sig mot rättsliga krav eller yrkanden från den registrerade eller tredje part. Den registrerade har rätt att få information om en sådan intresseavvägning.

Den registrerade har en obegränsad rätt att dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen, varpå all behandling som baserar sig på endast samtycke avslutas. Samtycke är endast grund för behandlingen i enstaka fall, varför tillbakatagande av samtycket inte påverkar behandlingen i vanliga fall.

6. Lagringstid

Uppgifterna i inkassoregistret, vilket inkluderar uppgifter om inkassprocessen, utförda åtgärder, bestridanden, insolvensförfaranden, kreditanalyser och uppgifter om uppdraget,, lagras i 5 år från att inkassoåtgärderna har avslutats, eller längre, om annan lagstiftning så kräver. Till den del materialet i inkassoregistret utgör bokföringsmaterial sparas uppgifterna i sex år från slutet på det år då materialet har uppstått. Domar, beslut och andra dokument som har uppstått genom rättsprocesser lagras tills att domen eller beslutet inte längre kan verkställas eller tills att krav inte längre kan framställas i ärendet.

Om Cash-In Consulting har misstanke om att det kan uppstå behov av att försvara sig mot krav eller yrkanden från den registrerade eller tredje part kan Cash-In Consulting lagra nödvändiga uppgifterna tills att det inte längre är möjligt att att framställa krav eller yrkanden.

7. Källor för insamling av uppgifter

Uppgifterna i registret har erhållits från gäldenären själv, uppdragsgivarkunden, kreditregister, befolkningsdatasystemet, postregister, tingsrätter och övriga domstolar samt utsökningsverken.

I fall där den registrerade visar sig vara synnerligen svår att kontakta med enbart uppgiftskällorna ovan kan Cash-In Consulting även använda sig av övriga, pålitliga källor,  såsom privata adress- och telefonregister eller utländska myndigheter.

8. Överföringar av personuppgifter

Cash-In Consulting överför personuppgifter från inkassoregistret till uppdragsgivarkunden/borgenären när denne har rätt att behandla uppgifterna, till domstolar och myndigheter för verkställighet eller övervakning av inkassoverksamheten, till kreditregisterbolag när grunderna för en registeranmärkning har uppstått och till den registrerades befullmäktigade ombud.

Cash-In Consulting överför inte regelmässigt uppgifter till mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om Cash-In Consulting i undantagsfall, såsom när en registrerad flyttar utanför EES-området, överför uppgifter till sådana mottagare säkerställs att mottagaren uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning.

9. Den registrerades rätt till tillgång och korrigering av uppgifter, samt begränsning och nekande till behandling

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas inom inkassoregistret. Den registrerade har dessutom rätt att korrigera felaktiga uppgifter och har rätt till att neka till behandling om grunden för behandlingen är ett offentligt intresse eller ett berättigat intresse hos Cash-In Consulting eller tredje part.

Alla begäranden om information eller övriga yrkanden på rättigheter ska göras skriftligen och med tillräcklig information för att Cash-In Consulting ska kunna klargöra identiteten hos den som framställer yrkandet. Mera information får du via länkarna nedan.

Rätt att få tillgång till uppgifterna

Korrigering av adressuppgifter

Övriga krav

10. Automatiserat beslutsfattande

Cash-In Consulting använder sig inte av automatiserat beslutsfattande i behandlingen av personuppgifter.

11. Övervakande myndighet

Behandlingen av personuppgifter övervakas av Dataskyddsombudsmannens byrå, vilket är den myndighet i Finland som övervakar dataskyddsärenden. Dataskyddsombudsmannens byrå är övervakande myndighet även för Cash-Ins verksamhet utanför Finland. Den registrerade har rätt att framföra klagomål till den övervakande myndigheten.