26.11.2019 10:11

Uppgifter om ägare i företag ska antecknas i handelsregistret senast 30.6.2020

 

Aktiebolag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger eller innehar direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier (eller röstetal).
  • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.


I ett företag kan det finnas ingen, en eller flera personer som fyller villkoren ovan och därmed är förmånstagare. Företaget måste lämna in en anmälan om förmånstagare även om företaget inte har några förmånstagare som fyller villkoren ovan eller om företaget saknar kännedom om sina förmånstagare. 


I detta fall antecknar PRS i handelsregistret enligt penningtvättslagen att styrelseledamöterna, de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning är förmånstagare i företaget.

Anmälan om förmånstagare och ändringar lämnas i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälan är gratis.