10.10.2017 09:10

Skatteförvaltningen har preciserat sina anvisningar gällande mervärdesskattesatsen på idrottstjänster

Skatteförvaltningen har 14.9.2017 publicerat nya anvisningar gällande mervärdesskattesatsen på idrottstjänster. Moms på försäljning i Finland betalas i regel enligt en skattesats på 24 procent. På en tjänst som möjliggör utövande av idrott betalas 10 procent moms av skattegrunden.

En idrottstjänst kan omfatta överlåtelse av en lokal och arrangemang i anslutning till lokalen (till exempel en speltur), eller också kan det vara fråga om ledd motion. När huvudbetoningen i det som säljs ligger på undervisning, träning eller nöje, rekreation och underhållning, är den verksamhet som bedrivs inte en sådan tjänst som möjliggör utövande av idrott som avses i mervärdesskattelagen. På dylik verksamhet tillämpas den allmänna skattesatsen 24 %, om det inte är fråga om någon annan tjänst som omfattas av en reducerad skattesats, till exempel inträdesavgifter för kultur- och nöjesevenemang.

Ändringar gällande mervärdesskatt för underentreprenader eller vidareförsäljning

När innehållet i den tjänst som säljs möjliggör utövande av idrott, tillämpas den reducerade skattesatsen (10 %) i fortsättningen även i situationer med underentreprenader eller vidareförsäljning.

Detta gäller till exempel när en underentreprenad säljer ledda motionstjänster till ett annat bolag som erbjuder ledd motion i sitt eget namn. Det väsentliga är att underentreprenörens handledningstjänst riktar sig till personer som utövar idrott och att handledningen ges i samband med dessa personers utövande av idrott.

När tillämpas den reducerade skattesatsen, och när tillämpas den allmänna?

Personal Trainer –tjänster

Det centrala innehållet i den tjänst som en personal trainer eller någon annan motsvarande tränare tillhandahåller är undervisning, handledning, träning och rådgivning. På försäljningen av denna tjänst tillämpas den allmänna skattesatsen 24 %.

Ledd motion

En tjänst som möjliggör ledd motion är ofta en helhet som förutom en lämplig lokal även inkluderar handledning i en motionsgren. Det huvudsakliga syftet med handledningen är dock inte att lära ut hur grenen utövas så effektivt som möjligt eller på tekniskt rätt sätt. På ledd motion tillämpas den reducerade skattesatsen 10 %.

Motion med virtuell handledning

I motion som ordnas i form av en webbvideotjänst får kunden se motionsinspelningar genom internet, till exempel genom att betala medlemsavgiften och registrera sig på tjänsteleverantörens webbplats. Det är fråga om en elektronisk tjänst, och på försäljningen av rätten att se programmet betalas moms enligt den allmänna skattesatsen 24 %.

En webbmotionslektion i realtid är inte förhandsinspelad, utan en direktsändning i realtid. På motion med virtuell handledning tillämpas den reducerade skattesatsen 10 %.

Överlåtelse av nyttjanderätt till sport- och idrottslokal

Uthyrning av motions- eller idrottslokaler utgör försäljning av tjänster som omfattas av den reducerade skattesatsen (10 %)  om följande förutsättningar uppfylls:

  1. Överlåtelsen av en lokal är av tillfällig karaktär, och det är inte fråga om momsfri uthyrning av en fastighet.
  2. Den lokal som hyrs ut är en motions- eller idrottslokal eller en lokal som vanligtvis används för detta ändamål.
  3. Lokalen används för att utöva idrott.

Yoga, pilates, taiji och andra motsvarande motionsformer

I yoga förenas vanligtvis främjande av både rörlighet och muskelkraft samt det mentala välbefinnandet. Den typen av ledd yoga är en tjänst som möjliggör utövande av idrott och på sådan försäljningen tillämpas den reducerade skattesatsen (10 %). Det samma gäller för exempelvis ledd pilates och taiji.

Om en tjänst kallas yoga leder detta inte i sig till att tjänsten kommer att omfattas av den reducerade skattesatsen, utan skattesatsen bestäms enligt det faktiska innehållet i tjänsten. Om en tjänst inte överhuvudtaget inkluderar eller endast i mycket ringa utsträckning inkluderar fysiska rörelser som ingår i traditionell yoga, är det inte fråga om en tjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen. Sådana tjänster är till exempel mindfulness och skratt- och sångyoga, och på dessa tillämpas den allmänna skattesatsen (24 %).

Dansskolor

Skattesatsen på dansskolor bestäms på basis av innehållet i tjänsten. Om det huvudsakliga innehållet i tjänsten är att lära ut grunderna för de olika dansformerna för kundens senare behov, omfattas den sålda tjänsten i sin helhet av den allmänna skattsesatsen (24 %).

Om den tjänst som säljs till exempel är ledd salsa, ligger betoningen i tjänsten inte på undervisning, utan motsvarar grupphandledning som ges under aerobiclektioner med en instruktör. Då är tjänsten som bolaget säljer ledd motion och omfattas av den reducerade skattesatsen (10 %).

Läs hela anvsiningen från Skatt.fi