09.07.2015 15:07

HFD: avdelningsvisa rekreationstillfällen är avdragbara

HFD: avdelningsvisa rekreationstillfällen är avdragbara

I sitt årsboksavgörande 18.6.2015 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att moms som ingår i kostnader för rekreationstillfällen som enhets- eller avdelningsvis ordnas för bolagets personal är avdragsbara.

Avgörande var frågan om huruvida tillställningarna kan genomföras så att varje avdelning skilt arrangerar och genomför rekreationstillfällen inom ramarna för sin egen budget. Tillställningarna kunde innehålla t.ex. servering av mat och dryck samt annat program. Förutsättning för rätten till avdrag var enligt HFD inte att det ingick program med sakinnehåll och inte heller var det ett hinder att kostnaderna varierade mellan enheter och avdelningar eller att det serverades alkohol. Med beaktande av tillställningarnas natur och ändamål ansågs de vara mer kopplade till företagets verksamhet än till personalens fritid.

HFD:s beslut bekräftar tidigare rättspraxis (HFD 1998/1229), som stått till grund för i företagen vedertagen praxis gällande avdragsrätten för en viss avdelnings eller enhets rekreationstillfällen oberoende av tillfällets plats, tidpunkt eller innehåll.  

Bolag som har valt att inte dra av kostnader för liknande tillställningar eller som har blivit efterbeskattade för liknande kostnader kan söka ändring inom tre år från det år då momsen lämnats oavdragen.

Trots att tillställningarna var både muntra och roliga ansåg HFD att kostnaderna hör till företagsverksamheten, så det går bra att bokföra t.ex. sommarfestens kostnader på ett avdragbart konto.