Perintärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Cash-In Consulting Oy Ab (jäljempänä Cash-In, ks. yhteystiedot)

  • kotipaikka: Vaasa, Suomi
  • y-tunnus: 0646115-8
  • toimiala: perintä-, taloushallinto- ja lakipalvelut sekä niihin liittyvä ohjelmistotuotanto
  • perintäluvan valvoja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Perintäpalveluiden osalta Cash-In toimii rekisterinpitäjänä, mutta myös velkoja/toimeksiantaja-asiakas on rekisterinpitäjä omalle asiakasrekisterilleen. Cash-Inin vastuu rekisterinpitäjänä alkaa perintälain tai rahanpesulain mukaisten toimenpiteiden aloittamisesta, eli käytännössä yleensä toimeksiannon vastaanottamisesta tai ensimmäisen kirjeen lähettämisestä.

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Cash-Inin tietosuojavastaavana toimii Sebastian Sandvik.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät vaatimukset tulee lähettää allekirjoitettuina postitse osoitteeseen

Cash-In Consulting Oy / Tietosuojavastaava
Teirinkatu 6
65350 VAASA

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä on jäljempänä kohdassa 9.

Yleisiä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(at)cash-in.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Perintärekisterin tarkoituksena on turvata velkojan saatava sekä velkojan oikeudet velallista ja muita osapuolia kohtaan sekä täyttää perintätoimintaa ja perintälupaa koskevat lainsäädännön vaatimukset.

4. Henkilötietoryhmät

Perintärekisterissä käsitellään seuraavia pääasiallisia henkilötietoryhmiä: nimi, henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot, äidinkieli, asiakasnumero, luottotiedot, yritysyhteydet, saatavia ja perintää koskevat tiedot, velkasaneerausta ja velkajärjestelyä koskevat tiedot sekä asiakasportaalin käyttäjätiedot. Lisäksi käsitellään tietoja, jotka liittyvät rekisteröidyn ja Cash-Inin väliseen viestintään.

Edellämainituista tietoryhmistä Cash-In säilyttää vain niitä tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevan perintätoimeksiannon hoitamiseen. Tietoja käsitellään sähköisesti perintäjärjestelmässä sekä tiedonsiirroissa Cash-Inin ja toimeksiantajan, tuomioistuimen, viranomaisen ja velallisen edustajan välillä.

Cash-In voi poikkeuksellisesti käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä, jos ne ovat tarpeellisia velkajärjestelyyn, konkurssiin tai velallisen oikeuksien turvaamiseen liittyen, tai jos Cash-In katsoo tiedot tarpeelliseksi omien tai toimeksiantajan oikeuksien turvaamiseksi oikeusprosessissa.

5. Käsittelyn oikeusperuste

Perintärekisterin tietojen käsittely perustuu ensisijaisesti lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Velvoitteista on säädetty Laissa saatavien perinnästä 1999/513 (mm. 4 §, 10 § ja 15 §) sekä Laissa perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 1999/517 (mm. 2 § ja 10 §).

Käsittely voi perustua myös Cash-Inin tai toimeksiantajan oikeutetun edun toteuttamiseen, lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa Cash-In katsoo tiedot tarpeellisiksi turvatakseen omat tai toimeksiantajan oikeudet rekisteröidyn tai kolmannen osapuolen vaatimuksia vastaan. Tällaisessa tapauksessa Cash-In arvioi sekä omat että rekisteröidyn edut varmistaakseen, että tietojen käsittely ei aiheuta rekisteröidylle liiallista riskiä oikeutettuun etuun nähden. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa tällaisesta arvioinnista.

Poikkeuksellisesti käsittelyperusteena voi olla rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, minkä seurauksena suostumukseen perustuvien tietojen käsittely lopetetaan. Koska suostumus on käsittelyperusteena vain poikkeuksellisissa tapauksissa, suostumuksen peruuttaminen ei yleensä vaikuta käsittelyyn.

6. Tietojen säilytysaika

Perintärekisterin tietoja säilytetään lakisääteinen aika, eli 5 vuotta perintätoimenpiteiden lopettamisesta tai 6 vuotta, jos tiedot ovat kirjanpitolain mukaista tositeaineistoa. Tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos se saattaa olla tarpeen rekisteröidyn tai kolmannen osapuolen esittämään oikeusvaateeseen vastaamiseksi. Oikeusprosessissa syntyneitä tuomio-, viranomaispäätös- ja muita tietoja säilytetään, kunnes tuomion tai päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus päättyy tai asian osalta ei voida enää esittää vaatimuksia.

Jos Cash-In katsoo tietojen säilyttämisen tarpeelliseksi turvatakseen omat tai toimeksiantajan oikeudet rekisteröidyn tai kolmannen osapuolen vaatimuksia vastaan,  tietoja voidaan säilyttää, kunnes mahdollisuus esittää vaatimuksia päättyy.

7. Tietolähteet

Perintärekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään, toimeksiantajalta, luottotietorekisteristä, väestötietojärjestelmästä, postirekisteristä, käräjäoikeuksilta ja muilta tuomioistuimilta ja ulosottoviranomaiselta.

Jos rekisteröityyn ei saada yhteyttä edellä mainituista tietolähteistä saatujen yhteystietojen avulla, henkilötietoja voidaan hakea myös muista luotettavista lähteistä, kuten yksityisistä osoite- ja puhelinnumerorekistereistä sekä ulkomaisilta viranomaisilta.

8. Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Perintärekisterissä olevia tietoja luovutetaan toimeksiantajalle, jos tällä on oikeus käsitellä tietoja, tuomioistuimille ja viranomaisille perinnän täytäntöönpanoa tai valvontaa varten, luottotietoyhtiöille, jos luottotietomerkkinän rekisteröimisen perusteet täyttyvät, ja velallisen valtuuttamalle asiamiehelle.

Cash-In ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Poikkeustilanteessa (esim. rekisteröidyn muuttaessa ETA-alueen ulkopuolelle) tiedot voidaan siirtää, mutta Cash-In varmistaa, että vastaanottaja täyttää henkilötietojen käsittelyä koskevat lakisääteiset vaatimukset.

9. Rekisteröidyn oikeudet saada pääsy tietoihin, tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin perintärekisterissä käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyillä on myös oikeus virheellisten tietojen korjaamiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu yleiseen etuun tai Cash-Inin tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Kaikki tietopyynnöt ja muut oikeuksiin liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja siten, että Cash-In pystyy varmistumaan vaatimuksen esittäjän henkilöllisyydestä. Lisätietoja saat alla olevista linkeistä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Osoitetietojen oikaiseminen

Käsittelyn vastustaminen

10. Automatisoitu päätöksenteko

Cash-In ei käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

 11. Valvontaviranomainen

Henkilötietojen käsittelyä valvoo Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, joka on tietosuojaa valvova viranomainen myös Cash-Inin toimiessa Suomen ulkopuolella. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.