17.11.2020 08:11

Korona tuomassa väliaikaisia muutoksia perintälakiin

Suomen hallitus on tuonut lokakuun lopussa eduskunnan käsittelyyn ehdotuksen perintälain väliaikaisesta muutoksesta. Muutosten valmistelu käynnistettiin kiireellä koronapandemian ensimmäisen aallon levitessä keväällä. Väliaikaisten muutosten pääasiallisena tarkoituksena on helpottaa koronan vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden yrityksien tilannetta.

Nyt ehdotetut muutokset pyrkivät suojaamaan heikossa asemassa olevia yrityksiä rajoittamalla yritysperinnän toimenpiteitä ja perintäkuluja. Väliaikaisen perintälain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka.

On hyvä, että lakiehdotuksen myötä perintäalalle tulee lisää selkeyttä ja yhteisiä pelisääntöjä. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta väliaikaisilla muutoksilla tulee olemaan myös päinvastaisia vaikutuksia – ne tulevat hankaloittamaan jo ennestään vaikeassa tilanteessa olevien yritysten toimintaa sekä aiheuttamaan luottotappioita elinkelpoisille yrityksille.


Trattaperinnän rajoittaminen lisää maksuviiveitä

Lakiesitys ehdottaa tratan, eli yrityssaatavien perinnässä käytetyn julkisen maksukehotuksen, kieltoa. Trattaperinnän rajoittaminen – ja tietyissä tapauksissa sen poistaminen – luo kuitenkin yrityksille lisää epävarmuutta; tratan poistuminen johtaa siihen, että luottorekisteristä puuttuu luottokelpoisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja.

Kun yritysten luottotietoihin ei ole enää mahdollista luottaa, maksuviiveet lisääntyvät. Myös kustannuksiltaan kalliimman oikeudellisen perinnän tarve vääjäämättä kasvaa ajassa, jossa tuomioistuinten jonot ovat jo entuudestaan hyvin pitkiä. Yhdessä huojennettujen perintäkulujen kanssa trattaperinnän kieltäminen saattaa vaikuttaa myös yritysten maksuhalukkuuteen – jo nyt on nähtävissä maksuaikojen pidentymistä myös maksukykyisten yritysten keskuudessa viime vuoteen verrattuna.

Maksujen viivästyminen ja kasaantuvat luottotappiot aiheuttavat elinvoimaisille yrityksille taloudellisia vaikeuksia, kun he eivät saa asianmukaista maksua myymistään tuotteista ja palveluista. Etenkin pienten yritysten kohdalla tämä voi olla kohtalokasta. Trattaperinnän rajoittaminen, yhdessä aiemmin säädettyjen konkurssirajoitusten kanssa, aiheuttaisi myös sen, että yhteiskuntaan jäisi haamuyrityksiä, jotka omalta osaltaan aiheuttavat luottotappioita elinvoimaisille yrityksille.


Perintäkulujen rajoittaminen siirtää vahingon laskuttajalle

Perintäkulujen rajoittamisella pyritään suojaamaan heikossa asemassa olevia yrityksiä – kuitenkaan yritysten maksuvaikeudet eivät johdu perinnän kuluista, eikä niiden poistaminen ole näin ollen perusteltavissa koronan varjolla. Perintäkulu ei ole myöskään perintätoimiston vaatima. Se on laskuttajan (velkojan) korvaus velallisen aiheuttamasta vahingosta – maksamatta jääneestä tuotteesta tai palvelusta. Mikäli perintäkuluja vähennetään laissa, tarkoittaa sen vahingon siirtymistä suoraan velkojalle. 

Perintäkulujen rajoittamisen myötä myös vakiokorvauksia saatetaan vaatia yhä useammin. Vakiokorvaus on määritelty EU:n lainsäädännössä, eikä sen vaatiminen edellytä, että saatavaa olisi peritty – se onkin varsin ankara toimenpide, joka ei ole sopusoinnussa suomalaisen oikeustajun kanssa. Vakiokorvausten vaatiminen voi kuitenkin tulla kysymykseen tilanteissa, joissa suoritusta tai korvausta aiheutuneista kuluista ei muuten ole mahdollista saada.

Perintätoimenpiteiden rajoittamisella pienennetään osaltaan myös neuvotteluvaraa, jonka vuoksi asioita joudutaan siirtämään nopeammin oikeudelliseen perintään. Tämä tarkoittaa myös kustannusten kasvua.


Poikkeuksellisena aikana vastuullisuus ja hyvä perintätapa korostuvat

Poikkeuksellinen aika lisää entisestään tarvetta hyvän perintätavan mukaiselle perintätoiminnalle. On kaikkien etu, että elinkelpoisten yritysten ei anneta kaatua – tähän tarvitaan kuitenkin lakimuutosten lisäksi asiakaslähtöistä lähestymistapaa ja pelisilmää myös perintäyrityksiltä.

Cash-In noudattaa kaikessa toiminnassaan paitsi Suomen Perimistoimistojen Liiton linjauksia yritysperinnästä ja perintälakia, myös hyvää perintätapaa, jossa velallisasiakkaisiin suhtaudutaan vastuullisesti. On tärkeää löytää myös niitä vapaaehtoisen perinnän keinoja, joilla velkojen takaisinmaksu onnistuu. Neuvotteleva lähestymistapa ja joustavat maksusuunnitelmat ovat tässä avainasemassa.

Katsomme, että alan sääntely on tähänkin asti toiminut hyvin, ja vaikka mielestämme väliaikaisen lain perusidea on ymmärrettävä, uhkaa se aiheuttaa velkojille ja velallisille lisää kustannuksia, luottotappiota ja maksuhäiriömerkintöjä.